* شکایت شما برای رسیدگی به مدیریت بخش خدمات پس از فروش جهت بررسی ارائه می گردد. سپس با مشتری تماس گرفته ، در صورت نیاز توضیحات احتمالی بیشتر از ایشان دریافت می گردد. روند رسیدگی به شکایات حدود ۳ روز کاری می باشد.